Uitkomsten Evaluatie Kader Topstructuur zijn bekend

Weblogs

In het najaar van 2022 heeft de Auditdienst Rijk (ADR) een evaluatie uitgevoerd naar het Kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 2017. De ADR deed dit onderzoek in opdracht van het DG Digitalisering en Overheidsorganisatie (DGDOO), als systeemverantwoordelijke voor het Kader Topstructuur.

Het Kader Topstructuur en Topfuncties beschrijft de procedure bij de instelling van nieuwe functies of het wijzigingen ervan in de departementale topformatie (S16-n19) en bij de inrichting van een nieuwe topstructuur.

Het onderzoek vond plaats in de vorm van interviews bij alle departementen, O&P Rijk|Organisatie-inrichting, de ABD, DGDOO en bij de SG-commissie HRM. 

Wat is onderzocht?

De ADR heeft onderzocht of het Kader wordt begrepen en toegepast door de stakeholders. En of het bijdraagt aan de doelstellingen van het topformatiebeleid. Ook is gevraagd welke aanbevelingen de stakeholders hebben voor verbeteringen. En tenslotte heeft de ADR aan de geïnterviewden gevraagd wat de toegevoegde waarde is van de jaarlijkse vergelijking tussen betaal- en formatieschalen.

Uitkomsten

Uit de rapportage komt naar voren dat het Kader in het algemeen goed functioneert, en dat het wordt geapprecieerd. Het Kader helpt bij het voorkomen van wildgroei, de verantwoordingsfunctie naar buiten toe, geeft eenduidigheid entransparantie, houvast bij salariëring, benchmarking, uniformiteit en beheersbaarheid van het aantal topfuncties. De procedures zijn helder en werken goed. Het Kader is ook nodig voor de jaarlijkse verantwoording die wordt vastgelegd in de departementale kaarten. Kortom, het Kader helpt bij het bereiken van de Rijksbrede doelstellingen van het topformatiebeleid.

Wel wordt door de geïnterviewden aangegeven dat aanpassing van het Kader wenselijk is op een aantal punten. Die hebben te maken met de wens tot vergroting van de statuur en aantrekkelijkheid van de uitvoering (WaU, Werk aan Uitvoering1) en de waardering van uitvoeringsfuncties ten opzichte van beleidsfuncties. Er wordt opgemerkt dat de met het Kader samenhangende systemen FUWASYS en FGR aan vernieuwing toe zijn. En ten slotte dat het Kader niet flexibel genoeg is bij nieuwe politieke en maatschappelijke opgaven en bij crisissituaties. Vaak is er te kort tijd om de gevraagde informatie te leveren voor de toetsing van nieuwe topfuncties.

De geïnterviewden hebben aangegeven dat ze graag verbeteringen willen zien in de communicatie over de uitvoering van het Kader. Dit omvat het afronden van de leercyclus door middel van een analyse van de informatie die is verzameld in de jaarlijkse departementale kaart en het vergelijken van de betaal- en formatieschalen.

Hoe verder?

Nu de ADR haar rapportage heeft opgeleverd, is DGDOO met de uitkomsten aan de slag gegaan. In de ICOP-vergadering van 10 januari 2023 is de door de ADR gemaakte evaluatie van het Kader Topstructuur en topfuncties Rijk 2017 (verder te noemen het Kader) besproken. Omdat een aantal samenhangende trajecten zoals FUWARIJK en FGR nog lopen, vroeg de ICOP vroeg zich af of dit het goede moment is om consequenties aan het onderzoek te verbinden. Afgesproken is dat A&O intern zal bezien of voorlopig, totdat de samenhangende trajecten eind 2023 zijn afgerond, consequenties zullen worden verbonden aan de evaluatie van het Kader topformatie bijvoorbeeld het oppakken van ‘laaghangend fruit’-adviezen. De directie A&O wil de uitkomsten van de evaluatie gebruiken om het Kader nu verder te optimaliseren. Het Kader werkt, maar kan op onderdelen worden verbeterd. Het Kader Topstructuur en Topfuncties Rijk 2017 is vooral procedureel van aard en schrijft voor hoe en welke veranderingen in de formatie bij departementen moeten worden gemeld aan BZK/DGDOO. Het kader baseert zich volledig op het FGR inclusief de daarin opgenomen waardering op basis van FUWASYS. Aanpassing van het Kader aan de uitkomsten van de evaluatie betekent dan ook niet dat er iets wijzigt aan FGR of FUWASYS. Het omgekeerde geldt ook: het nieuwe FUWARIJK en een verwerking daarvan in het FGR zal niet leiden tot wijzigingen in het Kader.

Wat de directie A&O betreft gaan zij dus van start met het maken van een voorstel om die verbeteringen in het Kader te verwerken. De ICOP zal hierover te zijner tijd nader worden geïnformeerd.
 

 1Met werk aan uitvoering wordt gestreefd naar een publieke dienstverlening die aansluit op de verwachtingen en behoeften van burgers en ondernemers. Een dienstverlening die menselijk, wendbaarder en toekomstbestendig is.

Reactie toevoegen

U kunt hier een reactie plaatsen. Ongepaste reacties worden niet geplaatst. Uw reactie mag maximaal 2000 karakters tellen.

* verplichte velden

Uw reactie mag maximaal 2000 karakters lang zijn.

Reacties

Er zijn nu geen reacties gepubliceerd.