Afspraken, voorwaarden en financiering

Afspraken, voorwaarden en financiering

Dienstverleningsafspraken (DVA)

Als klant van UBR Personeel, P-Direkt en/of Binnenwerk was je gewend per organisatie aparte afspraken over de dienstverlening te maken. Deze drie organisaties zijn per 1 januari 2023 samengevoegd tot een nieuwe shared service organisatie onder de naam Organisatie en Personeel Rijk. Omdat er sprake kan zijn van maatwerk, zal je contactpersoon in een gesprek nader ingaan op de dienstverleningsafspraken. 

Leveringsvoorwaarden en financiering

Ook de leveringsvoorwaarden zijn door Organisatie en Personeel Rijk samengevoegd tot één set voorwaarden.

In de leveringsvoorwaarden vind je onder andere een nadere toelichting op de financieringsvormen. Organisatie en Personeel Rijk hanteert als serviceorganisatie van het Rijk vier soorten Rijksfinanciering:

  • Budgetfinanciering (BF)
  • Stuksprijzen (ST)
  • Maatwerk op basis van offerte (MO)
  • Document Financiële Afspraken (DFA)

Welke financieringsvorm voor welke diensten en producten geldt, vind je in deze producten- en dienstengids. Je contactpersoon licht de verschillende financieringsvormen graag verder toe.

Binnenwerk: Structurele Samenwerkingsovereenkomsten (SOK)

O&P Rijk | Binnenwerk heeft als gemandateerd werkgever voor medewerkers binnen de Banenafspraak eigen leveringsvoorwaarden. Deze zijn vastgelegd in structurele Samenwerkingsoverkomsten (SOK). Hierin worden de afspraken over structurele Binnenwerkbanen met elke opdrachtgever vastgelegd, waaronder de integrale doorbelasting van de kosten.