Eigenrisicodrager Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (ERD WGA)

WGA is de Werkhervattingsregeling Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Wanneer een medewerker ziek is, start de wet verbetering poortwachter (WvP). Als herstel binnen 2 jaar niet of onvoldoende optreedt, kan de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) worden aangevraagd. Bedrijfszorg ondersteunt bij de uitvoering.

De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) bestaat uit 2 regelingen:

  • WGA, voor medewerkers die nog mogelijkheden hebben tot re-integratie of waarvan wordt verwacht dat er mogelijkheden op termijn ontstaan;
  • IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) , voor medewerkers die geen mogelijkheden meer hebben tot re-integratie en waarbij verwacht wordt dat deze mogelijkheden zich ook niet binnen 5 jaar voordoen.

Wat betekent het eigenrisicodragerschap WGA?

Op het moment dat een werkgever eigenrisicodrager WGA is, vervalt de gedifferentieerde premie van het UWV en betaalt de werkgever alleen nog een basispremie. De lasten voor de WGA-uitkering komen (voor maximaal 10 jaar) voor rekening van de werkgever. De (ex-)werkgever is hiermee verantwoordelijk voor de re-integratie van de WGA-gerechtigden. De (ex-)medewerker heeft verplichtingen, hij/zij werkt mee aan mogelijkheden van re-integratie en geeft wijzigingen van persoonsgegevens, gezondheidssituatie en werksituatie door aan de uitvoerder Bedrijfszorg namens de (ex-)werkgever en aan het UWV.

Eigenrisicodrager WGA in de sector Rijk

Eigenrisicodragerschap voor de WGA is sinds eind 2012 binnen het Rijk de norm. Alle ministeries zijn eigenrisicodrager voor de WGA.

Dienstverlening WGA

Bedrijfszorg ontzorgt de ministeries bij de invulling van de wettelijke verplichtingen van het eigen risicodragerschap WGA. De dienstverlening is gericht op het jaarlijks monitoren van de doelgroep van WGA-gerechtigde. Dit geldt voor volledig arbeidsongeschikte medewerkers (80-100 %), en ook voor de gedeeltelijk arbeidsongeschikte medewerkers (categorie 35 % - 80 %). Bedrijfszorg doet dit door jaarlijks contact op te nemen met de WGA-gerechtigden. Uitgangspunt is, dat het eerste (telefonische) contact met een nieuwe WGA-gerechtigde plaatsvindt binnen 3 maanden na aanmelding bij Bedrijfszorg. Daarna wordt in beginsel jaarlijks contact onderhouden door de trajectbegeleider van Bedrijfszorg. Wanneer de situatie daarom vraagt, wordt de begeleiding geïntensiveerd.

De jaarlijkse evaluatie en begeleiding leidt tot 3 mogelijkheden:

  1. Herbeoordeling UWV;
  2. Re-integratie;
  3. Plannen van een nieuw contactmoment met de WGA-gerechtigde (bijvoorbeeld indien re-integratie pas later kan worden gestart).

De trajectbegeleider heeft overleg met de WGA-gerechtige en heeft overleg met de bedrijfsarts met verzekeringsgeneeskundige achtergrond (bava). Op basis van de beoordeling van de stand van zaken wordt een individueel plan van aanpak gemaakt, met daarin de koers van de begeleiding. Afhankelijk van de situatie wordt ingezet op re-integratie, herbeoordeling of een nieuwe afspraak, bijvoorbeeld na een halfjaar of een jaar. Dit plan van aanpak wordt met de regievoerder van het ministerie besproken. Indien interventies worden geadviseerd, vindt vooraf overleg plaats met de regievoerder over de kosten (bijvoorbeeld inzet arbeidsdeskundige of Toetsing Arbeidsmarkt Perspectief (TAP)).

De trajectbegeleider van Bedrijfszorg begeleidt het gehele proces zoals hierboven geschetst. Deze trajectbegeleider is de vaste contactpersoon voor de WGA-gerechtigde en de contactpersoon van het ministerie (de regievoerder).

De gecontracteerde ministeries kunnen een nieuwe ERD-WGA gerechtigde aanmelden via het  aanmeldformulier.

De start van de dienstverlening begint bij het indienen van de WGA-beschikking van het UWV en het  besluit tot (gedeeltelijk) ontslag van het ministerie.

Maatregelenbeleid

Aan de WGA-uitkering zijn behalve rechten ook verplichtingen verbonden. Indien een WGA-gerechtigde zich niet aan zijn verplichtingen houdt, dan kan het ministerie korting op de WGA-uitkering opleggen, de zogenaamde maatregel. In welke gevallen dit geldt en welke maatregelen getroffen kunnen worden lees je in de circulaire Maatregelen Rijk.

Informatie

Voor algemene vragen kun je terecht bij de postbus: postbusbedrijfszorgerd-wga@rijksoverheid.nl.