Wet verbetering Poortwachter - schema

Alle stappen van dag 1 ziekmelding medewerker tot week 104 beslissing UWV, handig samengevat in een stroomschema. Dit schema is gemaakt in samenwerking met de collega's van O&P Rijk|Bedrijfszorg.

Tijdlijn Wet verbetering Poortwachter juni 2021

Dag 1 Werknemer meldt zich ziek (arbeidsongeschikt)
Werkgever geeft ziekmelding zo spoedig mogelijk door aan arbodienst* door middel van verzuimregistratie-systeem (P-Direkt).
* Let op! Afhankelijk van gemaakte afspraken kan het zijn dat de werkgever een spreekuurconsult moet initiëren en vindt er dus geen automatische oproep plaats.
 
Tussen week 4 en week 68 Mogelijkheid tot aanvraag vervroegde WIA (IVA). 
Week 6 Opstellen probleemanalyse door bedrijfsarts.
 
Week 8 Uiterlijk 2 weken na probleemanalyse: plan van aanpak  opstellen door werkgever en werknemer.
 
Week 42 Werkgever doet ziekteaangifte bij UWV: '42e weekmelding’ (geautomatiseerd via P-Direkt).
 
Week 44-48 UWV attendeert werknemer en werkgever op naderende Eerstejaarsevaluatie. Werkgever vraagt advies bedrijfsarts (werkgever regelt spreekuur werknemer) en bespreekt eventuele inzet arbeidsdeskundig onderzoek + opstarten 2e spoor.
 
Week 52 Werkgever en werknemer maken Eerstejaarsevaluatie op. Evtueel arbeidsdeskundig onderzoek inzetten.
 
(!) Zodra geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, moet er naast een onverminderd voortzetten van het 1e spoortraject een adequaat 2e spoortraject worden gestart uiterlijk binnen 6 weken na de 1e jaarsevaluatie. 
Spoor 2 activiteiten kunnen alleen achterwege blijven als er binnen 3 maanden een concreet perspectief is op structurele werkhervatting binnen de eigen organisatie (bron: UWV Werkwijzer Poortwachter, 05-2020).
 
Week 88 UWV-brief ‘binnenkort 2 jr ziek’ aan werknemer (afschrift aan werkgever) waarin wordt gewezen op uiterste datum indiening WIA-aanvraag.
N.B. denk aan tijdig regelen spreekuurconsult bedrijfsarts in het kader van de WIA aanvraag.
 
Week 91 Werknemer en werkgever vullen eindevaluatie in aan de hand van actueel oordeel bedrijfsarts.      
Werknemer en werkgever verzamelen alle stukken voor het re-integratieverslag. 
 
Week 93

Aanvraag WIA, inclusief alle relevante documenten (re-integratieverslag) moet ingediend zijn. Werknemer is aanvrager en werkgever ondersteunt (opsturen of uploaden via UWV werkgever portaal).
 

Week 97-100 UWV beoordeelt eerst re-integratie inspanningen van werkgever en werknemer en daarna de WIA aanvraag van werknemer.
 
Week 104 UWV beslissing, opties:
  • toekenning WIA 
  • geen WIA uitkering (-35% arbeidsongeschikt) 
  • loonsanctie in verband met onvoldoende re-integratie inspanningen (geen WIA)
Na UWV besluit

Afhankelijk van UWV beslissing, mogelijke vervolgstap (en/of):

  • in bezwaar gaan tegen UWV beslissing
  • vaststellen of (aangepast) werk nog mogelijk is met eventueel aanpassen arbeidsovereenkomst
  • start herplaatsingstoets in het kader van aanvraag ontslagvergunning UWV
  • ontslag met vaststellingsovereenkomst
  • vervolgen re-integratie
  • aanmelden ERD WGA 
Tijdens de gehele re-integratie periode: 
Plan van aanpak uitvoeren en periodiek evalueren (min. 1x per 6 wkn). Overweeg bij stagnatie - in overleg met je professionals - de inzet van andere disciplines, een andere aanpak of een (andere) passende interventie. Vraag zo nodig aan de bedrijfsarts om een ‘bijstelling probleemanalyse’ en actualiseer het plan van aanpak door middel van het UWV formulier ‘Eerstejaars)evaluatie’. Voer tijdig een 1e en 2e spooronderzoek uit indien terugkeer in de eigen (aangepaste) functie niet meer mogelijk is.