Doorwerken na AOW-leeftijd

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) van kracht. Vanaf dat moment zijn de regels voor het doorwerken van medewerkers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gewijzigd. Dit is afgesproken in het Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020. Door de Wnra zijn vanaf 1 januari 2020 de regels van het Burgerlijk Wetboek (BW) van toepassing op medewerkers die na hun AOW-leeftijd doorwerken.

Voor medewerkers die na 1 januari 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken, geldt dat hun arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt op het moment dat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken. Dit is afgesproken in het Onderhandelaarsakkoord Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2018 – 2020.

Doorwerken na de AOW-leeftijd is alleen mogelijk als de medewerker en de werkgever dat overeenkomen. De medewerker moet hiervoor, drie maanden voordat hij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, een verzoek indienen bij zijn leidinggevende. Als de medewerker toelicht welke persoonlijke en financiële belangen en omstandigheden er zijn, dan zal de werkgever dit nadrukkelijk meewegen bij de beslissing of de medewerker mag doorwerken.

Indien overeenstemming wordt bereikt over het doorwerken na de AOW-leeftijd, dan sluit de medewerker met de werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege. In het BW zijn aparte regels vastgelegd voor medewerkers die doorwerken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Zo stopt de loondoorbetaling bij ziekte na 13 weken, bestaat er slechts een opzegtermijn van één maand en bestaat er bij het einde van het dienstverband geen recht op een transitievergoeding. De ketenbepaling uit het BW is voor medewerkers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt verruimd; in een periode van 48 maanden mogen 6 arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd worden gesloten. Daarnaast mag de medewerker die doorwerkt na de AOW-gerechtigde leeftijd niet meer deelnemen aan de Partiële Arbeidsparticipatie Senioren (PAS)-regeling.

Voor medewerkers die vóór 1 januari 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, geldt dat zij op basis van de oude regelgeving kunnen blijven doorwerken. Deze medewerkers kunnen blijven doorwerken tot zij de leeftijd van 70 jaar hebben bereikt, zoals dat was vastgelegd in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR).

Daarbij geldt als voorwaarde dat betreffende medewerkers zonder onderbreking een arbeidsovereenkomst met de Staat der Nederlanden hebben. Ook geldt dat het dienstverband van de medewerker die het betreft wordt beëindigd als deze verplichte Van Werk Naar Werk (VWNW)-kandidaat wordt. Dit kan zijn doordat de functie vervalt, of als de medewerker deel uitmaakt van een doelgroep waarbinnen wegens overtolligheid verplichte VWNW-kandidaten moeten worden aangewezen.

Lees ook het blog van arbeidsjurist Willem van Eck over doorwerken na de AOW-leeftijd.