Onze adviespraktijk

Wij geven arbeidsjuridisch advies aan leidinggevenden en HR-adviseurs die werkzaam zijn binnen de rijksoverheid. Het uitgangspunt van ons werk is dejuridiseren. Waar het kan, willen we met advies en bemiddeling een situatie tussen de werkgever en werknemer helpen oplossen. Als het toch nodig is, verzorgen we het proces bij de rechtspraak.

Juridisch advies aan leidinggevenden en HR-adviseurs

De advocaten en juristen van O&P Rijk|AAA behartigen uitsluitend de belangen van de Staat der Nederlanden als werkgever. In die hoedanigheid adviseren we directeuren, managers, leidinggevenden en HR-adviseurs binnen de rijksoverheid over allerhande onderwerpen op het gebied van het ambtenaren- en civiele arbeidsrecht:

  • Advies in individuele cases en bij dreigende individuele geschillen: wij bieden arbeidsjuridisch advies en bijstand aan de werkgever. Veelvoorkomend is advisering bij functioneringstrajecten, integriteit en plichtsverzuim, verstoorde arbeidsrelaties, arbeidsongeschiktheid (wet Poortwachter) en vertrekregelingen. Ook kun je terecht voor vragen over het Van Werk Naar Werk-beleid.
  • Advies over de uitvoering van beleid, wet- en regelgeving en cao: onze arbeidsjuridische adviseurs helpen beleid en regelgeving te formuleren binnen de kaders van de wet- en regelgeving en cao. Ook beoordelen we conceptbeleid en -regelgeving op uitvoerbaarheid en koppelen we praktijkervaringen terug aan de beleidsmakers en wetgevers
  • Advies over de financiële rechtspositie: het Kennispunt Financiële Rechtspositie maakt voor medewerkers individuele financiële berekeningen omtrent de rechtspositie en mobiliteit in brede zin. Denk aan (keuze)pensioen, werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Ook adviseert het kennispunt over de fiscale gevolgen bij mobiliteit.
  • Advies bij projecten en organisatie veranderingen: het Kennispunt Organisatieverandering & Recht biedt arbeidsjuridisch advies bij projecten, organisatieveranderingen en (de)privatiseringen. Het betreft advies over de toepassing van de Wet op de ondernemingsraden, de Wet Overgang van Onderneming of regels op het gebied van reorganisaties en Van Werk naar Werk (VWNW).

Conflictbemiddeling

Ervaar je een conflict met een medewerker en komen jullie er samen niet uit? Om zaken niet te laten escaleren, adviseren wij je om in dat geval contact op te nemen met het RABA (Rijksloket Advies en Bemiddeling Arbeidszaken).

Het RABA is een neutrale en laagdrempelig voorziening voor alle rijksambtenaren. De onafhankelijke adviseurs van het RABA zijn MfN-geregistreerde mediators. Zij kunnen je adviseren op welke manieren je met het conflict om kan gaan. Ook bemiddelen zij bij het oplossen van een geschil als beide partijen dat willen. Bijvoorbeeld via een gesprek onder begeleiding of via mediation.

De adviseurs van het RABA zijn iedere werkdag bereikbaar via 06 – 31 622 633. Het is ook mogelijk om een contactformulier in te vullen.

Aan de dienstverlening van het RABA zijn geen kosten verbonden.

Klachten ongewenste omgangsvormen

Voorlopig tot 1-7-2024 worden klachten m.b.t. ongewenste omgangsvormen van (medewerkers van) klanten die een dienstverleningsafspraak hebben met O&P Rijk|AAA in behandeling genomen. De klachten ongewenste omgangsvormen kunnen worden gemeld bij postbusKCOO@rijksoverheid.nl

Academie voor Arbeidsrecht|Rijk

Het hele jaar organiseren wij trainingen op maat voor managers en HR adviseurs. Wil je meer weten? Ga naar Academie voor Arbeidsrecht|Rijk  voor meer informatie.

Klachtenprocedure

AAA heeft een interne klachtenprocedure voor de behandeling van klachten over het optreden van haar advocaten. Lees hier de volledige tekst van deze klachtenprocedure.